Wednesday, June 02, 2010

அலுப்பாயிருக்கு தமிழ் வலையுலகம்

அறிவியலுக்கு ஒரு முகம்

ஆன்மீகத்திற்கு ஒரு முகம்


அனானியாய் எழுத ஒரு முகம்


குஜாலாய் எழுத ஒரு முகம்


கும்மியடிக்க ஒரு முகம்


அலுப்பாயிருக்கு தமிழ் வலையுலகம்


- சிமுலேஷன்